تاکید بر توسعه گردشگری علمی و آموزشی در چهارمین همایش گردشگری استان اصفهان