كليپ برپایی ستاد نکوداشت اعیاد و مناسبت ها در دانشگاه صنعتی اصفهان