گزارش ويدئويي ستاد حمایت از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در دوران کرونا