گزارش تلویزیونی ضدعفونی واگن های قطارشهری با استفاده از دستگاه پرتوی فرابنفش ساخته شده توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان(شبكه اصفهان)