گزارش تلويزيوني سی و چهارمين نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه هاي بزرگ و برتر کشور