گزارش ويدئويي مروری بر مهم ترین اتفاقات و رویداد های دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1397