گفتگو تلویزیونی با رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در برنامه زنده گفتگو هفته