نقاشی خیابانی دانشجویی به مناسبت روز دانشجو با همکاری کانون نگاره و کانون پنجره دانشگاه صنعتی اصفهان