#ضمیمه - صریح و شفاف با مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان-شماره اول