#ضمیمه - صریح و شفاف با مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان- شماره دوم