گزارش ويدئويي دومین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی در دانشگاه صنعتي اصفهان