گزارش تلویزیونی آئین بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه صنعتی اصفهان