جشن تجلیل از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 90