آغاز بزرگترین رویداد مهندسی عمران کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان