قابل توجه کلیه دانش آموختگان متقاضی شرکت در جشن دانش آموختگی دی ماه 93