طلاعيه شهريه دانشجويان شهريه‌پرداز دوره‌ها و مقاطع مختلف در سال تحصيلي 1401-1400

ميزان شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف ورودي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 - اعلام شد. 

بنابر اطلاعيه صادره از سوي معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان ، مصوب جلسه مورخ 03 / 03 / 1400 هيأت رئيسه دانشگاه،شهريه  دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف ورودي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 - بر اساس جدول زير تعيين شده است.

دانلود فرم

تاریخ

سال: 

2021

ماه: 

فروردین

روز: 

30