دعوت به همكاري (دفتر طرح،برنامه و بودجه)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي کارشناسي  در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت گرايش دولتي يا بازرگاني و علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني  يا  اقتصاد نظري  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور  تر جيحاً داراي سه سال سابقه كار مرتبط با رشته تحصيلي به صورت قراردادي  دعوت به همكاري مي ­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

مرداد

روز: 

25