بهره برداری از 9 طرح عمرانی آموزشی، پژوهشی و رفاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان