کدخبر:1007/900704

4 مهر 1390

درنشست خبري با خبرنگاران مطرح شد:
ارائه آخرين دستاوردهاي مهندسي متالوژي در پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي و انجمن علمي ريخته‌گري ايران
پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي ايران وانجمن علمي ريخته گري ايران سوم وچهارم آبان ماه سال جاري به ميزباني دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد.

دبير اين همايش در نشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي گروهي با اعلام خبر فوق افزود: همايش پنجم انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران با پشتوانه بيش از دو دهه برگزاري كنگره اين انجمن ها،در واقع پانزدهمين كنگره انجمن مهندسين متالوژي وبيست و سومين سمينار سالانه انجمن علمي ريخته گري ايران به شمار مي رود.
دكتر محمود مرآتيان با اشاره به تأثيرات برگزاري اين همايش در بخش هاي مختلف علمي مهندسي متالوژي وريخته گري كشور،ايجاد زمينه مناسب به منظور ارائه آخرين دستاوردها در حوزه هاي مختلف مهندسي مواد، متالوژي وريخته گري را از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش ارزيابي كرد وگفت: شناخت نيازها وقابليت هاي صنايع مرتبط و نيز ارائه توانمندي‌هاي پژوهشگران در جهت رفع اين نيازها از ديگراهداف برگزاري همايش مذكورمي باشد.
وي در ادامه با تأكيد بر نقش صنايع متالوژي در توسعه پايدار كشور،اقتصاد،مديريت وبرنامه ريزي در مهندسي مواد ومتالوژي، بررسي تحولات مهندسي مواد،متالوژي وريخته گري درجهان، بهينه سازي مصرف انرژي وبررسي موانع توسعه صنايع متالوژي وريخته گري كشور را از ديگراهداف برگزاري پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران برشمرد واظهار اميدواري كرد كه اين همايش زمينه ساز ايجاد اتحاديه تشكل هاي مختلف مرتبط با مهندسي وعلم مواد در كشور شود.
رئيس دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان همچنين به تعدد مقالات دريافت شده با موضوعات مرتبط با نانومواد اشاره كرد وگفت: ستاد ويژه توسعه فناوري نانو كشور با عنايت به اين موضوع ونيز اهميّت همايش مذكور،اين همايش را در زمره سه همايش معتبر برگزار شده دركشور ارزيابي كرده است.
مرآتيان ادامه داد:به منظور تبادل هر چه بهتريافته هاي جديد مهندسي مواد و متالوژي ونيز پربارترشدن اين همايش،ازاستادان ومحققاني ازدانشگاه هاي مختلف جهان جهت ارائه مقالات كليدي وكارگاههاي آموزشي دعوت به عمل آمده است كه تا كنون شش نفرحضور قطعي خود را اعلام كرده اند.
دبير پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران همچنين گفت: نمايشگاه بزرگ صنايع مرتبط با مهندسي مواد،متالوژي،ريخته گري ورشته هاي وابسته در حاشيه اين همايش برگزارخواهدشدو شركت

دبير اين همايش در نشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي گروهي با اعلام خبر فوق افزود: همايش پنجم انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران با پشتوانه بيش از دو دهه برگزاري كنگره اين انجمن ها،در واقع پانزدهمين كنگره انجمن مهندسين متالوژي وبيست و سومين سمينار سالانه انجمن علمي ريخته گري ايران به شمار مي رود.
دكتر محمود مرآتيان با اشاره به تأثيرات برگزاري اين همايش در بخش هاي مختلف علمي مهندسي متالوژي وريخته گري كشور،ايجاد زمينه مناسب به منظور ارائه آخرين دستاوردها در حوزه هاي مختلف مهندسي مواد، متالوژي وريخته گري را از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش ارزيابي كرد وگفت: شناخت نيازها وقابليت هاي صنايع مرتبط و نيز ارائه توانمندي‌هاي پژوهشگران در جهت رفع اين نيازها از ديگراهداف برگزاري همايش مذكورمي باشد.
وي در ادامه با تأكيد بر نقش صنايع متالوژي در توسعه پايدار كشور،اقتصاد،مديريت وبرنامه ريزي در مهندسي مواد ومتالوژي، بررسي تحولات مهندسي مواد،متالوژي وريخته گري درجهان، بهينه سازي مصرف انرژي وبررسي موانع توسعه صنايع متالوژي وريخته گري كشور را از ديگراهداف برگزاري پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران برشمرد واظهار اميدواري كرد كه اين همايش زمينه ساز ايجاد اتحاديه تشكل هاي مختلف مرتبط با مهندسي وعلم مواد در كشور شود.
رئيس دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان همچنين به تعدد مقالات دريافت شده با موضوعات مرتبط با نانومواد اشاره كرد وگفت: ستاد ويژه توسعه فناوري نانو كشور با عنايت به اين موضوع ونيز اهميّت همايش مذكور،اين همايش را در زمره سه همايش معتبر برگزار شده دركشور ارزيابي كرده است.
مرآتيان ادامه داد:به منظور تبادل هر چه بهتريافته هاي جديد مهندسي مواد و متالوژي ونيز پربارترشدن اين همايش،ازاستادان ومحققاني ازدانشگاه هاي مختلف جهان جهت ارائه مقالات كليدي وكارگاههاي آموزشي دعوت به عمل آمده است كه تا كنون شش نفرحضور قطعي خود را اعلام كرده اند.
دبير پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران همچنين گفت: نمايشگاه بزرگ صنايع مرتبط با مهندسي مواد،متالوژي،ريخته گري ورشته هاي وابسته در حاشيه اين همايش برگزار خواهد شد وشركت ها،كارخانه ها،مراكزپژوهشي،بازرسي،آزمايشگاهي،توليدكننده گان مواد وتجهيزات متالوژي وريخته گري،نمايندگي هاي خارجي وشركت هاي خدمات مهندسي مي توانند در اين نمايشگاه شركت نمايند.
وي در ادامه ضمن دعوت از استادان،متخصصين،محققان ومديران بخش هاي مرتبط با مهندسي وعلم مواد به منظور مشاركت فعّال در اين همايش ونيز تشكيل اتحاديه تشكل هاي مرتبط با مهندسي مواد،اظهار اميدواري كرد كه پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران با ايجاد يك فرصت مناسب جهت تبادل اطلاعات ودستاورد هاي پژوهشي وصنعتي مرتبط با مهدسي مواد،كمك شاياني به پيشرفت علمي،آموزشي وصنعتي كشور نمايد.
همچنين در اين نشست دبيرعلمي پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران نيز از استقبال بي سابقه محققان وپژوهشگران از اين همايش خبرداد وگفت: بيش از 1300 چكيده مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شده كه در نهايت بيش از 900 مقاله كامل توسط اين دبيرخانه دريافت گرديده است.
دكتربهزاد نيرومند با اشاره به معيارهاي پيش بيني شده به منظور داوري اين آثار،از همكاري بيش از پانصد عضو هيأت علمي از سراسركشور جهت گزينش ورتبه بندي مقالات رسيده به دبيرخانه اين همايش خبرداد.
يادآور مي شود پنجمين همايش مشترك مهندسي وعلم مواد شامل پانزدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالوژي ايران وبيست وسومين سمينار سالانه انجمن علمي ريخته گري ايران سوم وچهارم آبان ماه سال جاري به ميزباني دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد.

وي در ادامه ضمن دعوت از استادان،متخصصين،محققان ومديران بخش هاي مرتبط با مهندسي وعلم مواد به منظور مشاركت فعّال در اين همايش ونيز تشكيل اتحاديه تشكل هاي مرتبط با مهندسي مواد،اظهار اميدواري كرد كه پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران با ايجاد يك فرصت مناسب جهت تبادل اطلاعات ودستاورد هاي پژوهشي وصنعتي مرتبط با مهدسي مواد،كمك شاياني به پيشرفت علمي،آموزشي وصنعتي كشور نمايد.
همچنين در اين نشست دبيرعلمي پنجمين همايش مشترك انجمن مهندسين متالوژي وانجمن علمي ريخته گري ايران نيز از استقبال بي سابقه محققان وپژوهشگران از اين همايش خبرداد وگفت: بيش از 1300 چكيده مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شده كه در نهايت بيش از 900 مقاله كامل توسط اين دبيرخانه دريافت گرديده است.
دكتربهزاد نيرومند با اشاره به معيارهاي پيش بيني شده به منظور داوري اين آثار،از همكاري بيش از پانصد عضو هيأت علمي از سراسركشور جهت گزينش ورتبه بندي مقالات رسيده به دبيرخانه اين همايش خبرداد.
يادآور مي شود پنجمين همايش مشترك مهندسي وعلم مواد شامل پانزدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالوژي ايران وبيست وسومين سمينار سالانه انجمن علمي ريخته گري ايران سوم وچهارم آبان ماه سال جاري به ميزباني دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.