کدخبر:1023/900630

30 شهریور 1390

باحضوررئيس پژوهشگاه علوم وفناوري اطلاعات كشور
اولويت‌ها و راهكارهاي ارتقاء تأمين منابع علمي، در دوازدهمين مجمع رؤساي كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي كشور بررسي شد
دوازدهمين مجمع عمومي كتابخانه هاي دانشگاه هاي كشور با حضور رؤساي كتابخانه هاي دانشگاه ها ومراكز علمي وتحقيقاتي كشور وبه ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد.

دراين نشست دكتر فاطمي رئيس پژوهشگاه علوم وفناوري اطلاعات ورئيس شوراي سياست گذاري وبرنامه ريزي تأمين منابع علمي كشوربا اشاره به رويكرد اين مجمع در جهت ارتقاء كمي وكيفي منابع علمي،سوق دادن شوراي سياست گذاري وبرنامه ريزي در جهت تأمين منابع علمي،تصويب اصول ونظارت بر حسن انجام فعاليت ها را از مهمترين وظايف اين مجمع عنوان كرد.
وي با تأكيد بر اهميّت دستيابي به چشم انداز مطلوب ومورد نظر اين مجمع،دسترسي به منابع علمي ضروري در زمان مناسب وبرمبناي نيازهاي محققان را از اولويت هاي اين چشم انداز توصيف كردوافزود:كسب امتيازات ويژه از ناشران،دستيابي به منابع با قيمت مناسب وبه اشتراك گذاري وهمكاري در تأمين اين منابع از جمله راهكارهاي ارتقاءكمي وكيفي منابع در مراكز علمي وتحقيقاتي كشوراست.
همچنين در اين نشست معاون پ‍ژوهش وفناوري دانشگاه صنعتي اصفهان باتأكيد برجايگاه ارزشمند ومورد ستايش كتابخانه در فضاي هر محيط علمي وتحقيقاتي،مجمع عمومي كتابخانه هاي دانشگاهي را از مهمترين مجامع علمي وپژوهشي خواندوابراز اميدواري كرد تابا برگزاري اين نشست ضمن ارتقاء وضعيّت تأمين منابع علمي،مشكلات موجود در اين بخش به كمترين ميزان ممكن كاهش يابد.
دكتر نصراصفهاني به جايگاه ويژه كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان در بين كتابخانه هاي دانشگاهي كشور اشاره وتصريح كرد:دانشگاه صنعتي اصفهان بعنوان يكي از مراكز اصلي پژوهش وفناوري در كشور،با برخورداري از ابزارها وزيرساخت هاي آموزشي وپ‍ژوهشي مطلوب ظرفيت هاي فراواني در جهت رفع نياز هاي علمي كشور ارائه كرده است.
دردوازدهمين مجمع عمومي كتابخانه هاي دانشگاه هاي كشورشركت كننده گان ضمن حضور درجلسات گروه هاي منطقه اي،در نشست هاي تخصصي با موضوعاتي چون؛تأمين هوشمند واثربخش منابع علمي،برنامه ريزي- اجماع نظر وارائه پيشنهاد براي اصلاح قراردادهاي 2012 وبرنامه هاي آموزشي شورا شركت كردند.
همچنين درپايان اين مراسم ضمن تقديراز رئيس ودبير سابق شورا،رأي گيري ميان دوره اي به منظور تعيين اعضاي جديد برگزارو قطعنامه مصوّب دوازدهمين مجمع نيز قرائت شد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.