مراسم بزرگداشت شهدای دانشگاهی حادثه هواپیمای اوکراینی در دانشگاه صنعتي اصفهان/ گفتگو با خانواده مرحوم شادروان منصور اثنی عشر