گزارش تلويزيوني آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان