گزارش تلويزيوني بررسی آخرین یافته های رادار و سامانه های مراقبتی و اویونیک کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان