پيام سرپرست محترم دانشگاه صنعتي اصفهان، جناب آقاي دكتر ابطحي به مناسبت روز كارمند