گزارش تلویزیونی تولید نوشیدنی غنی شده با قارچ با شیرین کننده طبیعی دردانشگاه صنعتی اصفهان