رونمایی از طرح جامع پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان