پذيرش بدون آزمون ورودي دانشجويان (دانش‌آموختگان) ممتاز كارشناسي‌ارشد در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان (سال تحصيلي 96-95 )

اين دانشگاه بر اساس  آيين نامه  شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 (پيوست)  در مقطع دکتري در رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته به صورت بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

فروردین

روز: 

25