پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ساير دانشگاه ها در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان در "چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري "بر اساس آيين نامه شماره 77948/ 21  مورخ 93/5/5،   جهت تكميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 95 -94، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته سال تحصيلي 94-93  ساير دانشگاههاي دولتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

 

ضرروت دارد واجدين شرايط حداکثر تا تاريخ 94/4/20 نسبت به ثبت نام از طريق سامانه گلستان اقدام نمايند. ضمنا اين دانشگاه تعهدي جهت پذيرش قطعي از ثبت نام شوندگان واحد شرايط نخواهد داشت.

 

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

خرداد

روز: 

24