پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ساير دانشگاه ها در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی 96 - 1395

دانشگاه صنعتي اصفهان در "چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري "بر اساس آيين نامه شماره 96474/ 21  مورخ 94/5/24   جهت تكميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 96 -95، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته سال تحصيلي 95-94  ساير دانشگاههاي دولتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

ضرروت دارد واجدين شرايط حداکثر تا تاريخ 95/2/31 نسبت به ثبت نام از طريق سامانه گلستان اقدام نمايند. ضمنا اين دانشگاه تعهدي جهت پذيرش قطعي از ثبت نام شوندگان واجد شرايط نخواهد داشت.

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

اسفند

روز: 

26