پذيرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي‌ارشد سایر دانشگاه ها در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان(سال تحصيلي 98-97 )

پذيرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي‌ارشد سایر دانشگاه ها در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان(سال تحصيلي 98-97  ) 

اين دانشگاه بر اساس  آيين نامه  شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 در مقطع دکتري در رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته به صورت بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

الف- شرايط لازم :

1- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاهها ي داخل كشور

2- دارا بودن ميانگين كل 16 و يا بالاتر در مقطع كارشناسي

3-دارا بودن ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد

4- بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد.

5- كسب حداقل 60 امتياز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه

ب-نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي:

1- مقالات ارائه شده مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد .

تبصره 1 : منظور از پذيرش مقاله ، پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .

2- هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد .

3- برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر)  خورازمي، فارابي، رازي و  ابن سينا) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .

4- برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .

ج-نكات مهم :

1- به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه و ساير نکات ضروري، اطلاعيه هاي مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيري نمايند.

2-دانش آموختگان حداكثر تا 2  سال پس از فراغت از تحصيل مي توانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري برخوردار شوند، لذا داوطلبان توجه داشته باشند ، تاريخ فراغت از تحصيل ايشان لازم است پس از 95/6/31  باشد .

3-دانش آموختگان بايد از دانشگاه هاي معتبر و برتر فارغ التحصيل شده باشند و دانش آموختگان دوره هاي مجازي، نيمه حضوري، پرديس بين الملل، پرديس خودگردان و موارد مشابه مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتري اين دانشگاه نمي باشند.

4-دانش آموختگان اتباع خارجي و فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خارج از كشور ، مجاز به استفاده از اين آيين نامه براي ورود بدون آزمون به دوره دكتري نيستند .

5- پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره کارشناسي ارشد متقاضي،  به تشخيص دانشکده و تاييد کميته منتخب تحصيلات تکميلي دانشگاه امکان پذير است.

6- مدارك داوطلبان و وجه دريافتي ، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت لازم ، مفاد آگهي را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوط ، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند .

7-همراه داشتن  يك نسخه از پايان نامه و نيز نسخه اصل كليه مقالات ، كتب ،تأليفات و مستندات ساير فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي دواطلب در زمان مصاحبه الزامي است.

8-دانشگاه در رد يا قبول تقاضاي داوطلبان از اختيارات كامل برخوردار است

9- به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام و ارسال مدارك:

مهلت ثبت نام  و ارسال مدارك:  97/1/31

نشاني: اصفهان – دانشگاه صنعتي اصفهان – مركز تحصيلات تكميلي – كدپستي 83111- 84156، شماره تماس:    و33912748  33912725  –31

توضيحات مهم:

 1. کليه متقاضيان پذيرش بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نام (500/000 ریال) به حساب دانشگاه صنعتي اصفهان ( شماره حساب  5644490078 بانك تجارت شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان كد شعبه (56440 ) به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي معاونت آموزشي ) و ارسال فيش همراه با مدارک ضروري ميباشد .

پذيرش نهايي  بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين  صورت مي گيرد. به مدارك ناقص  و يا دريافت شده بعد از 97/1/31 ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درج عبارت "مربوط به پذيرش بدون آزمون دكتراي سال تحصيلي 98-97  رشتة........"  روي پاكت الزامي است.

مدارك مورد نياز:

 • *فرم تكميل شده درخواست پذيرش بدون آزمون
 • *يك نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي
 • *گواهي معتبر معدل کارشناسي ارشد همراه با تصوير ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي ارشد
 • *گواهي معتبر معدل کارشناسي همراه با تصوير ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي
 • *صفحه اول مقالات  چاپ شده در مجلات  علمي پژوهشي داخلي و خارجي  مبتني بر پايان نامه كارشناسي ارشد
 • *گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود
 • *تصوير مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
 • *معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي دانشجويان المپيادي در مقطع كارشناسي ارشد
 • *معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر ( خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا )
 •  *در صورت انتشار مقاله و ساير دستاوردهاي پژوهشي، مدارک ضميمه شود.
تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

بهمن

روز: 

21