نخستین کارگاه تخصصی نانومغناطیس کاربردی در‎ دانشگاه صنعتي اصفهان