فعال بودن كليه واحدهاي اداري دانشگاه صنعتي اصفهان در روز چهارشنبه 29 آبان ماه

به اطلاع همكاران محترم دانشگاه مي رساند، كليه واحدهاي اداري دانشگاه صنعتي اصفهان در روز چهارشنبه 29 آبان ماه، فعال بوده و با توجه به برقرار بودن سرويس اياب و ذهاب به دانشگاه، حضور كليه كارمندان الزامي مي باشد.

بديهي است طبق اعلام قبلي، فعاليت هاي آموزشي دانشگاه از روز شنبه 2 آذرماه برقرار خواهد بود.

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

آبان

روز: 

28