فراخوان ثبت نام متقاضيان همياري طرح هدا براي سال تحصيلي 95-94

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، براي همياري دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي آينده در قالب طرح هدا (هدايت استادمحور دانشجويان) از بين دانشجويان متقاضي واجد شرايط همياري دعوت به همكاري مي نمايد.

تاریخ

سال: 

1394

ماه: 

ارديبهشت

روز: 

02