دعوت به همکاری (پژوهشكده ريزفناوري نانوتكنولوژي-مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف مي باشند و فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور بوده  و يايان نامه كارشناسي ارشد ايشان  در زمينه نانو الياف و نانو ذره است به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي ­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

فروردین

روز: 

22