دعوت به همکاری (دفتر نظارت و امور قراردادها)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي کارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت گرايش هاي بازرگاني ، مالي ، صنعتي يا دولتي و حسابداري  گرايش هاي حسابداري ، حسابرسي ، حسابداري مديريت  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور داراي پنج سال سابقه كار مرتبط با رشته تحصيلي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

تیر

روز: 

02