دعوت به همکاری (حوزه خدمات دانشجویی)

دانشگاه صنعتي اصفهان در اجراي بخشنامه 22592/15 مورخ 93/2/5 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به منظور افزايش کارائي مأموريت هاي تصدي گري در حوزه خدمات دانشجوئي دانشگاه صنعتي اصفهان و به منظور ارائه خدمات متناسب در خوابگاه خواهران از بين متقاضيان (زن ) داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه روانشناسي، مشاوره، مددكار اجتماعي،گرايش هاي علوم تربيتی، علوم اجتماعی ترجيحأ دارای سابقه کاركه قادر به انجام وظيفه به صورت شيفت و نوبت كاري در روزهای عادی وتعطيل مي باشند دعوت به همكاري مي نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك مورد نياز را از طريق پست الكترونيكي kargozini@of.iut.ac.ir حداكثر تا تاريخ 96/4/31 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند.( افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند پس از 48 ساعت کاری با تماس با شماره تلفن33912907  آقای یوسفیان از ارسال کامل مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند.)

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفنی اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

1-تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

2- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

3- داشتن توانايي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

4- عدم اشتغال در ساير موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و عدم بازخريد خدمت و عدم اشتغال به تحصيل در مقاطع بالاتر

شرايط اختصاصي

1- حداقل سن 25 سال و حداكثر 30  سال

2- موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش

مدارك موردنياز

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روی آن الصاق گردد)

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد)

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

د ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت

هـ) رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و ........

متقاضيان لازم است در صورت ارسال مـدارك از طريق پست الكترونيكي مدارك مورد نياز را درهنگام آزمون يامصاحبه تحويل اداره كارگزيني دانشگاه نمايند.

 

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

تیر

روز: 

24