دعوت به همکاری (اداره انتظامات)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان زن متاهل داراي مدرك تحصيلي کارشناسي رشته هاي تحصيلي الهيات و معارف اسلامي، حقوق، فقه وحقوق اسلامي و  علوم اجتماعي به صورت كارشناس براي اداره انتظامات دانشگاه دعوت به همكاري مي­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

آذر

روز: 

30