دعوت به همكاري (معاونت فرهنگی)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  (مرد) داراي مدرك تحصيلي كارداني ، کارشناسی و کارشناسي ارشد در رشته هاي گروه علوم اجتماعي( جامعه شناسی ، روانشناسي ، علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، مردم شناسی ، جمعيت شناسی ،  ارتباطات اجتماعی ، روابط عمومی ، تحقيق در ارتباطات اجتماعی ،  پژوهشگری علوم اجتماعی و برنامه ريزی علوم اجتماعی)  و رشته تحصيلي امور فرهنگي و يا رشته تحصيلي  مديريت امور فرهنگي و برنامه ريزي امور فرهنگي  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و داراي حداقل 3 سال سوابق کاري مفيد وموثر کيفي در موسسات يا  نهادهاي مرتبط  و دارابودن توانمندي هاي ويژه فرهنگي (به شرح ذيل) دعوت به همكاري مي­نمايد.

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

آذر

روز: 

28