دعوت به همكاري (مرکز بهداشت دانشگاه صنعتي اصفهان)

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي  بهداشت حرفه ای فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور برای همکاری در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت شرکتی دعوت به همكاري مي­نمايد.داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@of حداكثر 1399/10/20 ارسال نمايند و با شماره تلفن33913208  خانم حسینی تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي به افراد متقاضي واجد شرايط از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني براي آقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 35 سال سن تا تاريخ 1399/10/20 (مدت خدمت سربازی و مدت  سوابق خدمت قرادادی در سایر دستگاههای دولتی به حداکثر سن اضافه می شود .

شرايط اختصاصي:

الف- موفقيت در آزمون كتبي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.

ب- حداقل 2 سال ابقه کار در حوزه مرتبط با مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

ج- آشنایی کامل با آیین نامه های الزامات و قوانین کار در حوزه بهداشت و ایمنی

د-آشنایی کامل به امور طب کار

ه-دارای معدل مدرک تحصیلی حداقل 16

مدارك موردنياز: فرم درخواست همکاری و مدارک مورد نیاز در قالب یک فایل pdf  ارسال شود.

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري با عکس متقاضی  دانشگاه صنعتي  (كپي پيوست).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي كه معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد.

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه.

د) کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و) رزومه سوابق تحصيلي، علمي، تحقيقاتي و شغلي به همراه مدارك مربوطه (حداكثر دوصفحه).

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

دی

روز: 

08