دعوت به همكاري در سراهای دانشجويی

دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان زن داراي مدرك تحصيلي کاشناسی يا کارشناسي ارشد رشته هاي تحصيلي روانشناسي کليه گرايش ها، مشاوره، مددكار اجتماعي، علوم تربيتي کليه گرايش ها، علوم اجتماعي کليه گرايش ها و مديريت دولتي  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و ترجيحأ داراي سوابق کاري مفيد و موثر و متعهد وعلاقه مند به فعاليت در خوابگاه خواهران  دعوت به همكاري به صورت قرارداد شرکتی مي­نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند  کليه مدارك مورد نياز و فرم درخواست همکاری را در قالب يک فايلPDF   تهيه و از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.office@of حداكثر 1400/05/31 ارسال نمايند و با شماره تلفن 33913208خانم حسينی تماس و از ارسال مدارک مورد نياز اطمينان حاصل نمايند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون تخصصي و يا مصاحبه تخصصي، از طريق تماس تلفني به افراد متقاضي اعلام خواهد شد.

 

شرايط عمومي:

الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.

ب- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.

ج- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

د- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.

و- نداشتن سوء پيشينه کيفري موثر.

ز- عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

ح- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.

ط- دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني برایآاقايان.

ي- برخورداري از سلامت و توانايي جسماني و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ل- دارا بودن حداکثر 30 سال تمام سن برای دارندگان مدرک تحصيلی کارشناسی وحداکثر  35 سال سن برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد 

تا تاريخ 1400/05/31 (مدت  سوابق خدمت قرادادی در ساير دستگاههای دولتی به حداکثر سن اضافه می شود)

شرايط اختصاصي:

  1. توانايي انجام کار به صورت شيفت و نوبتکاري در روزهاي عادي و تعطيل
  2. ترجيحآًساكن اصفهان، شاهين شهر و خميني شهر
  3. موفقيت در آزمون كتبي تخصصي و يا مصاحبه تخصصي (حسب نياز) و طي مراحل گزينش.
  4. افردي که داراي معدل بالاتر وسوابق کاري مفيد وموثري باشند در اولويت جذب قرار دارند.

مدارك موردنياز:

الف ) تكميل برگ تقاضاي همكاري (يک قطعه عکس روي آن الصاق گردد).

ب) تصوير مدرك تحصيلي دانشگاهي(معدل در آن ذكر شده باشد ويا توسط واحد دانشگاهي مربوطه تائيد شده باشد).

ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه

هـ ) تائيديه سوابق تجربي از شركت و يا سازمانهاي محل خدمت.

و)  رزومه سوابق تحصيلي ، علمي ، تحقيقاتي ، شغلي و .........حداكثر در دو صفحه .

فرم پيوست 

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

مرداد

روز: 

19