دعوت به همكاري

دانشگاه صنعتي اصفهان در اجراي بخشنامه 22592/15 مورخ 5/2/93 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به منظور افزايش کارائي مأموريت هاي تصدي گري در حوزه خدمات دانشجوئي دانشگاه صنعتي اصفهان و به منظور ارائه خدمات متناسب در خوابگاه برادران از بين متقاضيان (مرد) داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه روانشناسي ، مشاوره، مددكار اجتماعي،گرايش هاي علوم تربيتی ،علوم اجتماعی ومديريت دولتی ترجيحأ دارای سابقه کاركه قادر به انجام وظيفه به صورت شيفت و نوبتكاري در روزهای عادی وتعطيل مي باشند دعوت به همكاري مي نمايد.

داوطلبان در صورت  دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين اطلاعيه مي‌توانند مدارك موردنياز را از طريق پست الكترونيكي iut.ac.ir.kargozini@ofحداكثر تا تاريخ 20/12/93 ارسال و يا به اداره كارگزيني اتاق 136 واقع در سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد مدارك را دريافت نمايند.( افرادي كه از طريق پست الكترونيكي مدارك خود را ارسال مي نمايند پس از 48 ساعت کاری با تماس با شماره تلفن33912907  آقای یوسفیان از ارسال کامل مدارک مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند.)

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از تاريخ مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

زمان آزمون و يا مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفنی اعلام خواهد شد.

تاریخ

سال: 

1393

ماه: 

اسفند

روز: 

03