تقويم آموزشي اصلاح شده سال تحصيلي 1400- 1399

با عنایت به مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، به پيوست تقويم آموزشي اصلاح شده سال تحصيلي 1400- 1399 به پیوست خدمت دانشگاهیان ارجمند ارائه می گردد.

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

آذر

روز: 

25