برگزاری همایش روز فیزیک، 5 شنبه 28 آذرماه

دانشکده فیزیک و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن فیزیک ایران، برای افزایش آگاهی و عمق نگاه علمی دانش آموزان مستعد سال آخر دبیرستان (و یا سال یازدهم ) و آشنا نمودن ایشان با فضای مناسب علمی­ آموزشی دانشگاه، اقدام به برگزاری همایش بزرگ روز فیزیک در روز پنج شنبه 28آذرماه 1398 نموده است. برنامه برای دو گروه پسران و دختران به صورت جداگانه و مشابه برگزار می­گردد که محتوای آن در دو بخش سخنرانی‏های مفید و جذاب متناسب با دانش آموزان شرکت کننده و انجام آزمایش های عملی در زمینه های ترمودینامیک، اپتیک، فیزیک جدید، مکانیک، الکترومغناطیس و ... می­باشد.
 

برنامه همایش بزرگ روز فیزیک 28 آذر 98

 

محتوای کلی برنامه همایش روز فیزیک پنج شنبه 28آذر

شروع برنامه: 8 صبح    ، پایان برنامه ساعت 17

دختران

پسران

پذیرش و ارائه بسته دانش آموزی

پذیرش و ارائه بسته دانش آموزی

افتتاحیه

افتتاحیه

سخنرانی علمی با عنوان کاربرد سنسورها در علم و فنّاوری

انجام آزمایشهای فیزیکی بخش اول

سخنرانی علمی با عنوان گامی به سوی کشف ماده تاریک

پذیرایی

پذیرایی

انجام آزمایشهای فیزیک بخش دوم

جایزه نوبل 2019

نمایش همگانی

سخنرانی علمی با عنوان شتابدهنده خطی پزشکی:کاربردی از فیزیک هسته ای

نماز و ناهار

نمایش همگانی

سخنرانی علمی با عنوان شتابدهنده خطی پزشکی:کاربردی از فیزیک هسته ای

نماز و ناهار

سخنرانی علمی با عنوان کاربرد سنسورها در علم و فنّاوری

انجام آزمایشهای فیزیکی بخش اول

پذیرایی

پذیرایی

جایزه نوبل 2019

انجام آزمایشهای فیزیک بخش دوم

سخنرانی علمی با عنوان گامی به سوی کشف ماده تاریک

اختتامیه

اختتامیه

 

 

تاریخ

سال: 

1398

ماه: 

آذر

روز: 

27