اطلاعیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس و آموزش های الکترونیکی سال 1395 دانشگاه صنعتی اصفهان

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس و آموزش های الکترونیکی سال 1395 درخواست می گردد جهت پذیرش اینترنتی و ثبت نام از تاریخ 16 آبان ماه لغایت 1 آذر ماه به اداره کل آموزش مراجعه نمایند.

 

اداره کل آموزش

تاریخ

سال: 

1395

ماه: 

آبان

روز: 

18