اطلاعیه يادآوري و تاكيد مجدد شرکت در طرح ملی پایش سلامت جسمی و روانشناختی

شامل کلیه دانشجویان عزیز شاغل به تحصیل در دانشگاه صنعتی اصفهان در تمام مقاطع تحصیلی كه در نيمسال جاري تا كنون موفق به شركت در طرح نشده اند.

 جهت شرکت در طرح پایش سلامت جسم به سایت https://portal.saorg.ir/physicalhealth  مراجعه و پس از تکمیل پرسشنامه پایش سلامت جسمي خود، خروجی آنرا ذخيره و جهت ارائه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه نزد خود نگه دارید.

برای شرکت در طرح پایش سلامت روان به سایت https://portal.saorg.ir/mentalhealth مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه پایش سلامت روان خود اقدام نموده، خروجی آنرا چاپ و جهت ارائه به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه نزد خود نگه دارید.

شماره تماس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه/ پایش سلامت جسمی: ۳۳۹۱۲۹۴۹-۰۳۱

شماره تماس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه/ پایش سلامت روانشناختی دانشگاه: ۳۳۹۱۲۵۳۱-۰۳۱

شرکت در این طرح به دليل ضرورت پايش وضعيت سلامت جسمي و روانشناختي و برنامه ريزي هاي كشوري و درون دانشگاهي براي كليه دانشجويان دانشگاه هاي كشور الزامی است.

تذکر مهم: لطفا به منظور پیشگیری از نقص پرونده آموزشی، هر چه سريعتر نسبت به شرکت در طرح اقدام فرمایید.

تاریخ

سال: 

1399

ماه: 

بهمن

روز: 

04