اطلاعیه واگذاری تعدادي از اماكن استيجاري دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان در نظر دارد تعدادي از اماكن استيجاري خود را از طريق استعلام واگذار نمايد، لذا متقاضيان مي توانند با مراجعه به وبگاه امور قراردادها به نشاني cso.iut.ac.ir نسبت به دريافت اسناد ارزيابي مربوطه اقدام نمايند.

تاریخ

سال: 

1396

ماه: 

مرداد

روز: 

09