اطلاعیه مهم آموزشی شماره 3 در خصوص ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 96-95