اطلاعیه مهم آموزشی شماره 2 در خصوص ثبت نام نیمسال اول 96-95