اطلاعیه حذف اضطراري نيمسال اول 93 – 92

حذف اضطراري نيمسال اول 93 – 92 از روز یکشنبه 92/9/24 آغاز و تا آخر وقت اداري روز دو شنبه 92/9/25 ادامه خواهد داشت.

دانشجوياني كه مايل به حذف اضطراري مي باشند مي بايست با مراجعه به سايت دانشكده خود و از طريق سيستم گلستان شخصاً اقدام نمايند.

 

مقررات حذف اضطـراري:

 

1-  درس حذف شده كارگاه، آزمايشگاه يا تربيت بدني نباشد.

2- با حذف درس، تعداد واحدهای باقیمانده برای ورودیهای قبل از 91 کمتر از 12 واحد و برای ورودیهای 91 و بعد از آن کمتر از 14 واحد نشود (دانشجویان رزمنده و ایثارگر 10 واحد)

3- دانشجويان رزمنده و ايثارگر مي توانند در صورت لزوم حداكثر دو درس از دروس خود را حذف نمايند به شرطي كه واحدهاي باقيمانده آنها كمتر از 10 واحد نشود.

 

اداره كل آموزش

تاریخ

سال: 

1392

ماه: 

آذر

روز: 

16