اطلاعیه تعطیلی کلیه مجموعه سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان از روز شنبه مورخ 19 تیر 1400

تاریخ

سال: 

1400

ماه: 

تیر

روز: 

16